Emma Powell

This slideshow requires JavaScript.

Restricted   –   Emma Powell

Everyone has their dark places and most experience times in life where they feel trapped by something.

There is always a chance to be free of it; this is my vision of that journey.

This project explores the restrictions generated by mental and physical illness.

~

Lupus, Fibromyalgia, Anxiety and Depression are all conditions that create a

self-confining prison, this project is intended to help those who live with such

illnesses visualise the escape from those restrictions. By using the landscape as

a metaphor for the human mind and thread as metaphor for the mental states

that form these bounds that are creates by these illnesses.

 

Cyfyngedig  –  Emma Powell

Mae gan bawb eu Ileoedd tywyll ac mae’r mwyafrif yn profi adegau mewn bywyd ble maent yn teimlo bod rhywbeth yn eu caethiwo.

Mae yna bob amser gyfle i dorri’n rhydd oddi wrtho; dyma fy ngweledigaeth i o’r daith honno.

Mae’r prosiect hwn yn archwilio’r cyfyngiadau sy’n cael eu creu gan salwch meddyliol a chorfforol.

~

Mae Lupus, Ffibromyalgia, Gorbryder ac Iselder Ysbryd i gyd yn gyflyrau sy’n

creu carchar hunan-gaethiwol, a bwriad y prosiect hwn yw helpu’r rheiny sy’n

byw gyda’r fath afiechydon i ddychmygu dianc rhag y cyfyngiadau hynny.

Trwy ddefnyddio’r tirlun fel trosiad am y meddwl dynol ac edau fel trosiad am

y cyflyrau meddwl sy’n Ilunio’r terfynau hyn sy’n cael eu creu gan yr afiechydon hyn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.